Αξιολόγηση του Προγράμματος

Η διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να βασίζεται στους προκαθορισμένους στόχους του προγράμματος. Η αξιολόγηση θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση του κάθε μαθήματος με την συμπλήρωση ειδικών εντύπων-ερωτηματολογίων από τους συμμετέχοντες και τον επιστημονικό υπεύθυνο. Τα έντυπα αξιολόγησης θα σχεδιαστούν και θα χορηγούνται από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα περιλαμβάνει αξιολόγηση όλων των φορέων λειτουργίας του προγράμματος όπως εκπαιδευόμενους (επιδόσεις, συμμετοχή σε εργασίες κ.λπ.), εισηγητές και εκπαιδευτικό υλικό καθώς και την υλικοτεχνική υποδομή και οργάνωση του προγράμματος. Τα σχετικά έντυπα θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να είναι εφικτή η συγκριτική ανάλυση προκαθορισμένων-επιτευχθέντων στόχων.