Γραμματεία του Προγράμματος

Η Γραμματεία του Προγράμματος θα στελεχώνεται αρχικά από έναν (μία) υπάλληλο.

Η Γραμματεία είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των υποψήφιων εκπαιδευομένων αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος, τη συγκέντρωση των αιτήσεων και ένταξη των εκπαιδευομένων στη πλατφόρμα του μαθήματος, την οικονομική διαχείριση του προγράμματος (επικοινωνία με εκπαιδευόμενους αναφορικά με τις καταβολές διδάκτρων και παρακολούθηση αυτών, υλοποίηση πληρωμών διδασκόντων, εξωτερικών συνεργατών και προμηθευτών του προγράμματος) και τη διαχείριση της πλατφόρμας του μαθήματος αναρτώντας το εκπαιδευτικό υλικό των διδασκόντων, ανακοινώσεις, ασκήσεις και εργασίες, και δημιουργώντας διαδραστικό υλικό (test/forum) στη πλατφόρμα βασισμένο στο εκπαιδευτικό υλικό των διδασκόντων.

Γενικά είναι υπεύθυνος/η για οποιαδήποτε εργασία σχετίζεται με την λειτουργία του Προγράμματος.