Λειτουργία του Προγράμματος

Αρμόδιο όργανο για όλα τα θέματα λειτουργίας και οργάνωσης του προγράμματος είναι ο Τομέας Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το Πρόγραμμα προβλέπει την χορήγηση σε κάθε εκπαιδευόμενο ενός προσωπικού κωδικού πρόσβασης μέσω του οποίου θα έχει την δυνατότητα να συμμετέχει στις δραστηριότητες του Προγράμματος. Στα πλαίσια κάθε μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα έχει πρόσβαση στις παρακάτω εφαρμογές:

  • Ηλεκτρονικός Οδηγός Σπουδών μέσω του οποίου ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για όλες τις λεπτομέρειες και διαδικασίες του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
  • Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο διατίθεται με την μορφή παρουσιάσεων και συνοδεύεται από εκπαιδευτικές σημειώσεις και ηλεκτρονικές ασκήσεις αυτοαξιολόγησης για την αφομοίωση του εκπαιδευτικού υλικού.
  • Υλικό πρακτικών εφαρμογών (Case Studies) οι οποίες συμβάλλουν στην εξειδίκευση των θεωρητικών γνώσεων για την καλύτερη κατανόηση του εκπαιδευτικού υλικού.
  • Σχετικές συνδέσεις στο διαδίκτυο (Links) όπου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αντλούν χρήσιμο υλικό (άρθρα, στατιστικά στοιχεία, διαλέξεις κ.λπ.) για τις εργασίες και την παρακολούθηση του συγκεκριμένου μαθήματος.

Οι εισηγητές του Προγράμματος θα είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες άλλων ημεδαπών ή αλλοδαπών Τμημάτων συναφούς αντικειμένου οι οποίοι θα επιλέγονται με αμιγώς ακαδημαϊκά κριτήρια. Οι εισηγητές θα πρέπει να διαθέτουν εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία.