Προαπαιτούμενα Υποψηφίων

Η έναρξη του Προγράμματος ανακοινώνεται με αγγελία στον ημερήσιο Τύπο, στο Διαδίκτυο (μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Πειραιώς) ή/και αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε επαγγελματικούς φορείς που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το εν λόγω Πρόγραμμα, ανάλογα με την περίπτωση. Το Πρόγραμμα δέχεται αιτήσεις από: 1) Πτυχιούχους και φοιτητές όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας που είτε δεν εργάζονται είτε έχουν θέση απασχόλησης σε τομείς ή θέσεις που άπτονται του αντικειμένου επιλογής του προγράμματος, αλλά θέλουν να ενημερωθούν για όλες τις πρόσφατες εξελίξεις του χώρου. 2) Αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν συγκεκριμένες έννοιες στη χρηματοοικονομική και λογιστική έχοντας ή μη γνώσεις πάνω στο αντικείμενο αυτό και πιστεύουν ότι πέρα από την απόκτηση γνώσης, αυτό θατους βοηθήσει στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των χρηματοοικονομικών τους αποφάσεων στη ζωή τους. 3) Στελέχη οργανισμών, εταιρειών και τραπεζών που επιθυμούν να εξειδικευθούν στους τομείς της λογιστικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης και να διευρύνουν τα γνωστικά τους αντικείμενα. Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος.

Όλοι οι υποψήφιοι προ-απαιτείται να έχουν ιδιωτική πρόσβαση σε υπολογιστή, προσωπικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρoμίου (e-mail) και να διαθέτουν τις στοιχειώδεις βασικές γνώσεις διαχείρισης αρχείων (σε Word, Excel και Internet).

Η επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιείται με βάση τον Βαθμό Πτυχίου ή Απολυτηρίου Λυκείου ή το πιστοποιημένο επίπεδο γνώσης Η/Υ και της χρήσης του διαδικτύου (Internet, Microsoft Office).