Πρόγραμμα σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών στην τρέχουσα μορφή του αποτελείται από 5 Θεματικές Ενότητες. Κάθε μία Ενότητα αποτελείται από ένα συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων. Οι Θεματικές Ενότητες (και τα αντίστοιχα μαθήματα) του προγράμματος περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω, ενώ καθίσταται σαφές ότι ο Τομέας Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων διατηρεί την ευελιξία να αναπροσαρμόζει (προσθέτοντας ή αφαιρώντας ή αλλάζοντας) τις προσφερόμενες ενότητες/μαθήματα ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των μελών ΔΕΠ, την τρέχουσα εγχώρια πραγματικότητα, καθώς και τις διεθνείς εξελίξεις στις θεματικές περιοχές, όπως αυτές περιγράφονται ακολούθως.

Στα πλαίσια κάθε μαθήματος του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει ανάλογα με το μάθημα ένα σύνολο θεωρητικών και πρακτικών ασκήσεων-προβλημάτων τα οποία πρέπει μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να επισυνάψει ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Προγράμματος. Εναλλακτικά, ο συμμετέχων θα είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει μια εργασία σύμφωνα με την προθεσμία που έχει ορίσει ο εισηγητής του μαθήματος. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης ενός on line test ή και συνδυασμός των παραπάνω. Ο εισηγητής κάθε μαθήματος, καθορίζει το χρονοδιάγραμμα μελέτης, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υποβολής των ασκήσεων ή/και των εργασιών.

Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης παρέχεται εάν ο συμμετέχων συγκεντρώσει βαθμό που υπερβαίνει το 50% (ο βαθμός υπολογίζεται με την από κοινού αξιολόγηση των ασκήσεων και της εργασίας που πραγματοποιείται στο τέλος του προγράμματος. Οι ασκήσεις λαμβάνουν στάθμιση 60% και η τελική εργασία 40% του τελικού βαθμού αντίστοιχα.) Η κλίμακα βαθμολογίας είναι από το 0 έως το 100. Εάν ο συμμετέχων συγκεντρώσει σε ένα μάθημα βαθμό μικρότερο του 50% αλλά πάνω από το 40% τότε ο συμμετέχων δικαιούται επανεξέταση χωρίς να υποχρεούται να παρακολουθήσει το πρόγραμμα από την αρχή. Σε διαφορετική περίπτωση ο συμμετέχων χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Ο εκπαιδευόμενος υποβάλλει τις απαντήσεις είτε των ασκήσεων είτε των εργασιών του ηλεκτρονικά και πάντα μέσα στα χρονικά πλαίσια που έχουν τεθεί από το χρονοδιάγραμμα μελέτης. Τέλος, ο εισηγητής κάθε μαθήματος έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίη-ση, το υλικό και την παρακολούθηση του μαθήματος και πρέπει να ανακοινώνει ώρες και τρόπους επικοινωνίας με τους εκπαιδευόμενους.

Αναλυτικά, το κόστος φοίτησης του προγράμματος βρίσκεται εδώ.