Τρόπος Εξέτασης και Βαθμολόγησης

Στα πλαίσια κάθε μαθήματος του προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει ανάλογα με το μάθημα ένα σύνολο θεωρητικών και πρακτικών ασκήσεων-προβλημάτων τα οποία πρέπει μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να επισυνάψει ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Προγράμματος. Εναλλακτικά, ο συμμετέχων θα είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει μια εργασία σύμφωνα με την προθεσμία που έχει ορίσει ο εισηγητής του μαθήματος. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα συμπλήρωσης ενός on line test ή και συνδυασμός των παραπάνω.

Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης παρέχεται εάν ο συμμετέχων συγκεντρώσει βαθμό που υπερβαίνει το 50% (ο βαθμός υπολογίζεται με την από κοινού αξιολόγηση των ασκήσεων και της εργασίας που πραγματοποιείται στο τέλος του προγράμματος. Οι ασκήσεις λαμβάνουν στάθμιση 60% και η τελική εργασία 40% του τελικού βαθμού αντίστοιχα.) Η κλίμακα βαθμολογίας είναι από το 0 έως το 100. Εάν ο συμμετέχων συγκεντρώσει σε ένα μάθημα βαθμό μικρότερο του 50% αλλά πάνω από το 40% τότε ο συμμετέχων δικαιούται επανεξέταση χωρίς να υποχρεούται να παρακολουθήσει το πρόγραμμα από την αρχή. Σε διαφορετική περίπτωση ο συμμετέχων χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα.